Beautiful Place
Categorieën
-----------
 
  
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
              
 
        
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

Laatste reacties
Laatste artikelen
 
 
 
Beautiful Place.
 
 Een persoonlijke geheime plaats voor een ieder.
Voor de ene persoon is het je binnenkamer.
Voor de ander is het een stil plekje in de natuur.
Een geheime plaats die je mooi vind,
waar je even jezelf kunt zijn.
Een plaats om God te zoeken,
om Hem te aanbidden
voor wie Hij voor je is.
 
@Beloved Daughter.
  

Reacties (4)

 

 

 

I Can Only Imagine!

 
I can only imagine
What it will be like
When I walk By Your side

I can only imagine
What my eyes will see
When Your face Is  before me
I can only imagine
I can only imagine

[Chorus:] Surrounded by Your glory,
what will my heart feel
Will I dance for You Jesus 
or in awe of you be still
Will I stand in Your presence
or to my knees will I fall
Will I sing hallelujah,
will I be able to speak at all
I  can only imagine
I can only imagine

I can only imagine
When that  day comes
And I find myself
Standing in the sun
I can only  imagine
When all I will do Is forever
Forever worship You
I can  only imagine
I can only imagine

Surrounded by Your glory,
what will my  heart feel
Will I dance for 
You Jesus or in awe of You
be still
Will I stand in Your presence or to my knees will I fall
Will I sing hallelujah,
will I be able to speak at all

I can only imagine
I can only imagine yeah
Surrounded by Your  glory,
what will my heart feel
Will I dance for You Jesus
or in awe of You 
be still
Will I stand in Your presence or to my knees
will I fall
Will I sing hallelujah,
will I be able to speak at all
I can only  imagine yeah
I can only imagine
I can only imagine
I can only  imagine
I can only imagine
I can only imagine

I can only  imagine
When all I will do Is forever,
forever worship you
I  can only imagine
 
 
Reacties

 

 

Het leven van Jezus

De geboorte van Jezus Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak.

De jeugd van Jezus Over de jeugdjaren van Jezus is niet veel bekend. Eigenlijk spreekt de Bijbel nauwelijks over Hem tot Hij 30 jaar oud is. Het enige verhaal vertelt een gebeurtenis die Jezus meemaakt op twaalfjarige leeftijd. Jezus vertrekt samen met Zijn Vader en Moeder (Jozef en Maria) naar Jeruzalem om te offeren. Als Jozef en Maria weer willen vertrekken kunnen ze Jezus niet vinden in de drukte. Aangezien het druk is gaan ze ervan uit dat Jezus al voor hen uit is gegaan richting hun woonplaats. Als het avond geworden is kunnen zij Jezus niet vinden. Dan blijkt dat Jezus niet aanwezig is maar in Jeruzalem achter is gebleven. Als zij terug gaan om te zoeken vinden zij Jezus in de tempel. Hij sprak met de geestelijken in de tempel en deze waren allen verbaasd over de wijsheid van Jezus. Toen Maria vroeg aan Jezus waarom Hij zijn ouders zo bezorgd had gemaakt gaf Hij een opmerkelijk antwoord. “Wisten jullie dan niet dat ik met de dingen van Mijn Vader bezig moest zijn?” Later in het leven van Jezus krijgen we te zien wat Hij daarmee bedoelde.

De daden van Jezus Toen Jezus hier op aarde rondliep dacht het volk dat Jezus Israel zou bevrijden van de overheersing van de Romeinen. Terwijl de mensen dit dachten deed Jezus niets in die richting. Hij bond de strijd niet aan en pleegde zelf geen voorbereiding voor een eventuele opstand. Jezus deed anderen dingen. Hij genas blinden, doven, melaatsen, lammen en Hij wekte zelfs mensen op uit de dood.

De boodschap van Jezus Behalve veel wonderen sprak Jezus veel tot het volk. Een van de onderwerpen die Hij vaak besprak was het Koninkrijk van God. Dit Koninkrijk was geen aards koninkrijk met een aardse koning, maar een koninkrijk van een heel andere orde. In dit koninkrijk zijn niet de sterken belangrijk maar zijn de armen en de nederigen de belangrijkste.

De vijanden van Jezus Vreemd genoeg kreeg Jezus tijdens Zijn leven behoorlijk wat vijanden. Op het eerste gezicht zou je misschien zeggen dat Hij het met de Romeinen aan de stok kreeg, maar dat gebeurde eigenlijk niet. De grootste tegenstanders van Jezus kwamen uit Zijn eigen volk. De mensen die de Bijbel (het Oude Testament) bestudeerde geloofden niet dat Jezus de Verlosser was. Het grootste probleem vonden zij dat Jezus van Zichzelf zei dat Hij God zelf was. Dit was is de ogen van de Bijbelgeleerden (Schriftgeleerden, farizeeën en sadduceeën) regelrechte godslastering. Het duurde niet lang voor ze plannen beraamden om Jezus te doden…

De dood van Jezus Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Gedurende de jaren dat Jezus preekte en wonderen deed groeide de haat bij de geestelijke leiders steeds sterker. In de Bijbel lezen we dan ook dat ze op een gegeven moment besluiten om Jezus te doden. Alleen moesten ze nu nog het goede moment afwachten. Met het Pascha werd Hij overgeleverd aan de Romeinen waarna Hij gekruisigd werd. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald.

De opstanding van Jezus Hij had het al gezegd dat Hij het zou doen. Opstaan uit de dood. Zijn discipelen hadden er zelfs geen rekening mee gehouden. Ze herinnerde zich de woorden van Jezus pas toen Zijn graf leeg was. Jezus overwon de dood door deze te verslaan. Hoewel er aan Zijn opstanding getwijfeld wordt blijft overeind staan dat Hij daadwerkelijk opstond uit de dood. Juist dit gegeven is het fundament van het christelijke geloof.

De toekomst met Jezus Jezus bleef na Zijn opstanding uit de dood niet op aarde. Na 40 dagen ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Na tien dagen kwam de Heilige Geest als Trooster. Op deze manier kan God in mensen wonen. Jezus blijft overigens niet weg. Op een tijd, die alleen de Vader kent, komt Hij terug om voor eeuwig bij Zijn volgelingen te zijn. Dan zal er altijd vrede zijn.
 
Reacties

 

Romantic photo r193-1.gif

 

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?

Gefeliciteerd! Jij hebt een levensveranderende beslissing genomen! Misschien vraag je je nu af, ”Wat nu? Hoe begin ik mijn reis met God?” De vijf stappen hieronder zullen je aanwijzingen geven vanuit de Bijbel. Wanneer je vragen hebt over jouw reis, bezoek alsjeblieft de site http://www.gotquestions.org/Nederlands.

1. Zorg ervoor dat je het begrip “Verlossing” begrijpt. 1 Johannes 5:13 verteld ons:”ik schrijf deze dingen aan jullie die geloven in de naam van de Zoon van God zodat jullie zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben.” God wil dat we de verlossing begrijpen. God wil dat wij de zekerheid hebben dat we zeker weten dat we verlost of gered zijn. Vandaar nog even in het kort de punten waar de verlossing uit bestaat:- We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die God niet behagen (Romeinen 3:23). Vanwege onze zonden verdienen we het om gestraft te worden met eeuwige afscheiding van God (Romeinen 6:23). Jezus stierf aan het kruis om de schuld te betalen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Corinthiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven, en daarmee nam hij de straf op zich die wij verdienen. Zijn opstanding bewijst dat Jezus’ dood genoeg was en is om voor onze zonden te betalen. God schenkt ons vergeving en verlossing van onze zonden aan allen die hun vertrouwen in Jezus stellen – vertrouwend dat Zijn dood voor onze zonden betaalt (Johannes 3:16); Romeinen 5:1; Romeinen 8:1). Dat is de boodschap van de verlossing! Als jij je vertrouwen in Jezus Christus als jouw Verlosser hebt geplaatst ben je gered! Al jouw zonden zijn vergeven en God belooft dat hij jou nooit zal loslaten of in de steek zal laten (Romeinen 8:38-39; Matteüs 28:80). Onthoud, jouw verlossing is veilig in Jezus Christus (Johannes 10:28-29). Als jij enkel Jezus vertrouwt als jouw Verlosser, dan kun je er zeker van zijn dat jij de eeuwigheid met God in de Hemel zult doorbrengen. 2. Vindt een goede kerk die de Bijbel onderwijst. Denk niet aan de kerk als een gebouw. De kerk is de mensen. Het is heel belangrijk dat gelovigen in Jezus Christus vriendschappelijke en spirituele omgang hebben met elkaar. Dat is één van de hoofd-doelen van een kerk. Nu jij je vertrouwen in Jezus Christus hebt geplaatst moedigen we je ten zeerste aan om een Bijbelgelovende Kerk in jouw omgeving te zoeken en met de voorganger te spreken. Laat hem weten over jouw nieuwe geloof in Jezus Christus. Een tweede doel van een kerk is om de Bijbel te onderwijzen. Jij kunt leren hoe jij God’s instructies in jouw leven kunt toepassen. Het begrijpen van de Bijbel is de sleutel naar een succesvol en krachtig Christelijk leven. 2 Timoteüs 3:16-17 zegt:”Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen om in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.” Een derde doel van de kerk is het hebben van een Eredienst. In een Eredienst bedanken we God (meestal met gezang en muziek) voor alles wat hij voor ons heeft gedaan (en doet)! God heeft ons gered. God houdt van ons. God zorgt voor ons. God leidt ons en wijst ons de juiste weg. Hoe kunnen we hem niet bedanken? God is heilig, rechtschapen, liefhebbend, barmhartig en vol van genade. Openbaringen 4:11 verklaart,”Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.” 3. Trek elke dag tijd uit om op God te focussen. Het is heel belangrijk voor ons om elke dag tijd door te brengen waarin we ons op God concentreren. Sommige mensen noemen dit een “stilte tijd”. Andere noemen het “toewijding”, omdat het een tijd is waarin wij ons toewijden aan God. Sommige hebben die speciale tijd s’morgens, terwijl anderen de voorkeur geven aan de avond. Het geeft niet wat jij deze tijd noemt of wanneer je het doet. Wat wel belangrijk is, is dat je regelmatig tijd doorbrengt met God. En hoe geven we deze tijd met God vorm? Gebed. Gebed is simpelweg praten met God. Praat met God over al je zorgen en je problemen. Vraag God om je wijsheid en begeleiding te geven. Vraag God om in je behoeften te voorzien. Vertel God hoe veel jij van Hem houdt en hoeveel je waardeert wat Hij allemaal doet voor jou. Dat is waar het om gaat in gebed. Bijbel lezen. Behalve dat de Bijbel je in de kerk onderwezen wordt, op zondagschool en/of in Bijbel studies, is het belangrijk dat je zelf ook de Bijbel leest. De Bijbel bevat alles wat je moet weten om een succesvol Christelijk leven te leiden. Het bevat God’s begeleiding in hoe je wijze beslissingen maakt, hoe je weet wat God’s wil is, hoe je anderen hulp kunt verlenen, en hoe je geestelijk groeit. De Bijbel is God’s Woord aan ons. De Bijbel is uiteindelijk God’s Instructie Handboek over hoe we ons leven leiden op een manier die Hem behaagt en ons genoegdoening geeft. 4. Ontwikkel relaties met mensen die je geestelijk kunnen helpen. 1 Corinthiërs 15:33 vertelt ons:”Maar laat u niets wijsmaken. Slechte vrienden bederven goede zeden.” De Bijbel staat vol met waarschuwingen over de invloed die “slechte” mensen op ons kunnen hebben. Tijd doorbrengen met mensen die zich bezighouden met zondige activiteiten zullen ons in de verleiding brengen mee te doen. “Waar je mee om gaat wordt je mee besmet”. Dat is waarom het zo belangrijk is om jezelf te omgeven met andere mensen die de Heer liefhebben en aan hem zijn toegewijd. Probeer één of twee vrienden te vinden, misschien in jouw kerk, die je kunnen helpen en aanmoedigen (Hebreeën 3:13; 1-:24). Vraag jouw vrienden om je verantwoordelijk te houden voor je “stilte tijd”, je activiteiten, en levenswandel met God. Vraag of je hetzelfde voor hen kunt doen. Dit betekent niet dat je al je vrienden die de Here Jezus niet als hun Verlosser zien moet opgeven. Blijf hun vriend en houdt van ze. Laat hen gewoonweg weten dat Jezus jouw leven veranderd heeft en dat je sommige dingen niet meer wilt doen die je eerst wel deed. Vraag God om je gelegenheden te geven waarop je Jezus kunt delen met je vrienden. 5. Laat je dopen. Veel mensen begrijpen dopen verkeerd. Het woord “dopen” betekent onderdompelen in water. Dopen is de Bijbelse manier om in het openbaar je nieuwe geloof in Jezus te belijden en jouw verbintenis om hem te volgen. De beweging van onder water gedompeld worden symboliseert begraven worden met Christus. De beweging van weer boven water komen symboliseert Christus’ opstanding. Gedoopt worden is jezelf identificeren met Jezus’ dood, begrafenis, en opstanding (Romeinen 6:3-4). De doop is niet wat je redt. De doop wast niet je zonden weg. De doop is gewoonweg een stap van gehoorzaamheid, een openbare belijdenis van je geloof in Christus alleen als je Verlosser. De doop is belangrijk omdat het een stap van gehoorzaamheid is – in het openbaar je geloof in Christus belijden en je verbintenis met Hem. Als je klaar bent om gedoopt te worden moet je met je voorganger spreken.

Reacties
 
 
 
Meadow photo ma48-24.gif
 
 
Sluit Vrede Met God
 
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
Want Hij gaf Zijn Zoon aan het kruis
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
En kom bij de Vader thuis
Heb je diep van binnen spijt
Ben je al je blijdschap kwijt
Zie je er geen gat meer in
Maak een nieuw begin
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
Want Hij gaf Zijn Zoon aan het kruis
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
En kom bij de Vader thuis
Vecht niet langer tegen Hem
Luister naar die zachte stem
Als je alles eerlijk zegt
Stuurt Hij jou niet weg
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
Want Hij gaf Zijn Zoon aan het kruis
Sluit vrede met God
Sluit vrede met God
En kom bij de Vader thuis
 
Tekst en muziek: Rikkert Zuiderveld
 
 
 
Reacties
 
 
Geef aan elkaar Gods Vrede door
om ieders hart te warmen.
Schijn naar elkaar een warme vlam,
een liefdevol omarmen.
 
Geef aan elkaar Gods Vrede door;
deel samen het verlangen
te leven zoals God het vraagt,
voldoe aan Zijn verwachting.
 
Geef aan elkaar Gods Vrede door,
één brood bestemd voor velen.
Behandel iedereen oprecht,
wil met een ander delen.
 
Wees dankbaar voor Gods sterke Hand,
die zachtjes ons wil leiden.
Kijk om je heen, neem bij de hand,
een mens in bange tijden.
 
Geef aan elkaar Gods Liefde door,
ons in Zijn Zoon gegeven.
Wil in Zijn Naam steeds verdergaan;
getuigend van Gods Vrede;
 
Getuigend van Gods Vrede.
 
 
 
© 2003. Originele titel:
"Put peace into each other's hand". M
uziek: Ierse melodie St.Columba.
Nederlandse vertaling i.o.v. European Choral Club

 

 
 
Reacties
 
 
 
 
Romantic photo r211.gif
 
 
 
 
 
God's doel voor ons is vrede en rust
 
door dutchdw op 17-05-2011

 
God's ultieme doel voor al Zijn kinderen is een leven in overvloed. Hij heeft nooit de bedoeling gehad dat wij ons tijdens ons leven moeten focussen op onze zonden en mislukkingen. Het goede nieuws is dat we een God van absolute liefde dienen – een God van genade die ernaar verlangt om Zijn geliefden naar een plaats te brengen die boven alle verwarring staat. Maar we kunnen die plaats niet innemen, gezeten met Christus in de hemelse gewesten, totdat we ons volledig geïdentificeerd hebben met Zijn dood en opstanding.

Er kan geen doorbraak zijn naar een opstandingsleven zonder de dood aan het kruis ervaren te hebben. De Heilige Geest heeft in ons de kennis gelegd dat we nooit écht kunnen leven totdat we werkelijk sterven. We lijken te weten dat we een afspraak met de dood hebben, een bestemming gerelateerd aan het kruis van Christus.

Kijk eens goed naar waar we zijn, met al onze angsten, leegtes, eenzaamheid, mislukkingen en onze compromissen met zonde. Bedenk uzelf eens hoe weinig wij van de door God beloofde vrede werkelijk bezitten. We schieten enorm tekort in het licht van wat we weten wat een overwinnende Christen zou moeten zijn, maar we weten dat Gods Woord duidelijk spreek over overwinning, vrede en vrijheid van de heerschappij van zonde. We hebben enkelen gezien die zijn doorgebroken naar dat prachtige leven van zekerheid en zouden hen willen vragen: Hoe ben jij op die plaats van overwinning uitgekomen? Om ons daarna af te vragen hoe wij ook kunnen doorbreken naar die plaats.

De Heilige Geest moet ons naar het kruis brengen en ons oog in oog brengen met de realiteit van het sterven aan de wereld en zonde. Vanaf het moment dat we de Heer ijverig gaan zoeken met een verlangen om in alles onder Zijn heerschappij te leven, dan zullen wij onweerstaanbaar aangetrokken worden door de Geest. We zullen naar het eind van ons eigen kunnen gebracht worden, volledig gestript, verzwakt en zonder enig vertrouwen in ons vlees.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest Zijn gemeente terugbrengt naar de glorieuze waarheiden van het jezelf identificeren met Christus in Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn opstandingsleven. De dood kan beangstigend zijn, en al helemaal als u niet de glorie kunt zien die aan de andere kant ligt. Maar Hij verzekert ons van Zijn oneindige liefde, ongeacht al ons falen, en Hij geeft ons vrede en de vreugde en hoop van Zijn opstandingsleven.

David Wilkerson
 
 
Reacties

 

 

Bride photo ma43-7.gif

 

God strijdt als jij rust

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Exodus 14:14 Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt. Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren. De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden! Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid. Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust. ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13).
 
Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst? Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10). Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32). Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.
 
door Willem de Vink
 
Reacties

 

 

You are beautiful beyond description

Too marvelous for words

Too wonderful for comprehension

Like nothing ever seen or heard

Who can grasp Your infinite wisdom

Who can fathom the depths of Your love

You are beautiful beyond description

Majesty, enthroned above

And I stand,

I stand in awe of You

I stand,

I stand in awe of You

Holy God to whom all praise is due I stand in awe of You

You are beautiful beyond description

Too marvelous for words

Too wonderful for comprehension

Like nothing ever seen or heard

Who can grasp Your infinite wisdom

Who can fathom the depths of Your love

You are beautiful beyond description

Majesty, enthroned above

And I stand, I stand in awe of You

I stand, I stand in awe of You

Holy God to whom all praise is due I stand in awe of You

Yes, I stand in awe of You

I stand in awe of You

Reacties

 
Mijn geliefd kind,
 
Besef Mijn liefde voor jou
Denk je dat Ik Mijn hemelse heerlijkheid, die enorme Majesteit, die vreugde en die kracht, allemaal heb afgelegd voor jou... en dat Ik niet onbegrijpelijk veel van jou zou houden? Denk je echt dat jij niet werkelijk kostbaar bent voor Mij? Mijn kind, begrijp je het dan niet? Zie je het dan niet? Ben je zo verblind door de duisternis van deze ontaarde wereld?
Jij bent alles voor Mij!
Ik heb alles gegeven wat Ik had, om je voor Mij terug te winnen. Ik heb alles gedaan wat Ik wil, om jou te tonen dat Ik zoveel om je geef. Er is voor Mij niets, absoluut niets, dat meer waarde heeft dan jij, Mijn geliefd kind. Ik heb het volbracht in jou plaats en er is niets dat voor Mij onmogelijk is.
Jij ligt me het meest aan het hart. Engelen dienen Mij en machten buigen zich voor Mij. Maar voor jou heb Ik Mijn leven afgelegd. Jij bent het meest kostbare dat er is, voor Mij. Jij bent geschapen naar Mijn beeld. Jij bent Mijn geliefde.
Mijn kind geloof de leugens van de duisternis niet. Mijn kind, wordt vrij!
Weet wie je bent! Ik hou van je!
De engelen staan verbaasd om Mijn liefde voor jou. Je kunt Mijn liefde met niets meten, zo groot is het. Mijn kind, weet wie je bent. Ik til je op, boven de hoogste bergen. Ik ga met je mee, door de donkerste dalen. Ik begeleid je als je door het water trekt. Ik sta naast je wanneer je door het vuur moet gaan.
Je bent Mijn geliefde, zoveel meer dan je denkt. Waarom denk je dat Ik zoveel geleden heb, als Ik niet zielsveel van je houd? Die liefde ken je niet. Het is niet van deze wereld. Maar Ik zeg je, dat Mijn liefde groter is, krachtiger en mooier, dan alles wat je ooit op deze wereld zult ontmoeten. Je kunt het niet vergelijken met enig ander iets. Het is zelfs veel groter dan het heelal. Omdat Ik groter ben dan het heelal. Het heelal bevindt zich in Mij. En Mijn liefde gaat uit naar jou.
Ontvang het, geloof het!
Er is niets wat belangrijker is dan deze waarheid, Mijn kind. Hou eraan vast, want het is Mijn leven voor jou.
Je bent van Mij. Wat er ook is.
Wat er ook gebeurt. Je bent kostbaar betaald. Vrijgekocht van schulden en zelfs van de dood. Ik heb ze in jou plaats overwonnen. Ik ben er voor jou. Altijd. Ik gaf je Mijn Geliefde Zoon. Ik gaf je Mijn Heilige Geest.

Ik hou van je.
Je Hemelse Vader
 Reacties

 

 

Overwinnend Loven


Ik zal U loven, HERE, met mijn ganse hart, Ps. 9, 2-3 ik wil al uw wonderen verhalen; in U wil ik mij verheugen en juichen, uw naam psalmzingen, o Allerhoogste.
want hemelhoog is uw goedertierenheid, Ps. 57, 11 tot aan de wolken reikt uw trouw.
U, U bent de HERE, en buiten U is er geen Verlosser. Jes 43,11
Leven en genade hebt Gij mij geschonken, en uw zorg heeft mijn geest bewaakt. Job 10,12
Ik vertrouw op U HERE met mijn ganse hart en steun niet op eigen inzicht. spr. 3,5
Gij zijt mijn Vader, mijn God en de rots van mijn heil. Ps. 89, 23
Alles wat ik U geef, zal tot U komen, en wie tot U komt, zal U geenszins uitwerpen. Joh. 6, 37
U bewaart mij voor benauwdheid, U omringt mij met jubelzangen van bevrijding. Ps.32,7
Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw rechterhand, HERE, verplettert de vijand. ex. 15, 6
want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. 1Joh. 5, 4


In Jezus Naam, Amen

DPM
Reacties

 

 

Ik Ben...

Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde, de eerste en de laatste, zegt de Here God, die, die was en die komt, de Almachtige."1"
Ik ben de weg, de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij."2"
Ik ben de deur, als je door Mij binnenkomt zal je behouden worden; en je zal ingaan en uitgaan en voedsel vinden."3"
Ik ben de Goede Herder en Ik ken je en jij kent Mij zoals de Vader Mij kent, en Ik de Vader ken, en Ik zet mijn leven voor je in. De dief komt om je te beroven, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomenom je leven te geven en overvloed."4"
Ik ben het brood van het leven; als je bij Mij komt, zul je nooit meer honger hebben en als je in Mij gelooft zul je nooit meer dorst krijgen. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als je van dit brood eet, zul je eeuwig leven."5"
Ik ben de opstanding en het leven, als je in Mij gelooft, zul je leven, zelfs al ben je gestorven."6"
Ik ben het licht van de wereld; als je Mij volgt, zal je, nooit in de duisternis wandelen, maar je zal het licht van de wereld hebben."7"
Ik ben die Ik ben."8"
1 Openbaring 1:8 & 22:13 2 Johannes 14:6 3 Johannes 10:9 4 Johannes 10:14 & 10 5 Johannes 6:35 6 Johannes 11:25 7 Johannes 8:12 8 Exodus 1:14


Bron: DPM

 

 


Reacties

 

 

Hoe ontvang ik innerlijke rust en vrede?

Mattheüs 11:28-29 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u innerlijk rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; Ten diepste is iedereen op zoek naar innerlijke rust. Een innerlijke vrede van waaruit we kunnen leven. Als we onrustig zijn van binnen gaan we op zoek naar deze rust. De een gaat fanatiek aan het werk en de ander pakt een sigaret, eet de snoeppot leeg of zakt weg achter te televisie. We willen niet de onaangename stilte ervaren en onze innerlijke onrust voelen. Ook allerlei verslavingen zijn terug te voeren op deze onrust van binnen.

Hoe kunt u innerlijke rust ervaren?

Innerlijke rust heeft te maken met je geborgen voelen diep van binnen. Je geliefd en geaccepteerd weten zonder dat je daarvoor hoeft te presteren. Mensen die komen uit een warm ouderlijk nest en een fijne jeugd hebben gehad waarin ze gewaardeerd en geaccepteerd werden hebben een goede basis en vaak een bepaalde mate van innerlijke rust. Toch is deze basis gebaseerd op liefde van mensen heel wankel omdat deze zomaar kan omslaan bij een diepe teleurstelling. Diepe en blijvende innerlijke rust kunnen we ervaren uit onze relatie met God. God houdt van ons met Zijn onvoorwaardelijke en blijvende liefde. Als we leren deze liefde toe te laten in ons leven en een liefdesrelatie met God leren ontwikkelen dan ontvangen we een diep weten van binnen dat we geliefd zijn door God. Dat kan niemand meer van ons afnemen en vormt een krachtige basis in ons leven van waaruit we kunnen leven. Jezus is naar ons toe gekomen om ons de liefde van God de Vader te tonen en ons terug te brengen tot deze innerlijke rust door ons te brengen in de liefde van God de Vader. We hoeven hier niks voor te doen. We hoeven hier niet voor te presteren, geen spirituele handelingen voor de verrichten, geen goede werken te doen, of naar de kerk te gaan. We hoeven alleen Jezus welkom te heten in ons leven en Hem vragen ons te brengen in God liefde. We mogen gewoon bij Hem komen zoals we zijn, met al onze fouten en tekortkomingen. Hij kent ons toch al door en door. We hoeven voor Hem niks verborgen te houden. Zijn liefde gaat naar ons uit en Hij wacht tot we deze liefde toelaten in ons leven. Hieronder staat een gebed zoals we dat zouden kunnen bidden.


Gebed:


Heer Jezus,
Mijn hart verlangt zo naar innerlijke rust en vrede. Ik heb op vele wijze gezocht maar nergens kan ik die diepe rust en vrede vinden. Ze noemen U vredevorst. Wilt U mijn ziel vrede en rust geven waar ik zo naar verlang. Heer Jezus, ik draag mijn ziel aan U op met mijn angsten, zorgen, verdriet, pijn en onrust. U alleen kunt mijn ziel genezen zodat ik die goddelijke rust kan ervaren in U. Neem mij op in Uw liefdevolle omarming en was mijn schoon van alle duisternis en onrust. Ik nodig U uit in mijn leven om mijn leven te leiden en mij te brengen op Uw levenspad. Ik wil leren van Uw zachtmoedigheid en nederigheid. ik dank U dat ik mijn zielenlast aan U mag geven en dat U deze nu van mij heeft afgenomen.
Amen.


Antwoord van Jezus:


Mijn geliefde kind,
Steeds heb ik naar je gezocht en op vele wijze je aandacht getrokken. Ik heb je verlangen naar innerlijke rust gezien. Ik ben je Vredevorst. Ik ben blij dat jij je ziel nu aan mij toevertrouwd. Ik ben de goede Herder. Ik weet wat je ziel nodig heeft. Ik zal haar leiden en brengen naar grazige weiden. Wees niet bang voor de belagers van je ziel. Mijn Liefde is zoveel sterker. Schuil bij mij en ik zal je overspoelen met mijn Liefde en vrede. Bij mij is het veilig. Ik ben Licht en duisternis kan het Licht niet naderen. Luister naar Mijn stem binnen in je en breng je leven op orde zodat Mijn vrede altijd in je zal blijven. Mijn vrede is als een duif. Hij zal bij je blijven als je in Mijn wegen wandelt maar opschrikken en wegvliegen als je van haar afwijkt.

Dus blijf in Mij en je zult rust vinden voor je ziel.


Jezus

 

http://www.leveningod.nl
Reacties

 

Schuilen bij God

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt zijn schaduw over hem. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw 1)

De Allerhoogste heb ik tot mijn schuilplaats gekozen. Geen onheil zal mij treffen en ziekten zullen ver van mij blijven. Hij zal Zijn engelen bevelen voor mij te zorgen en mij te beschermen, waar ik ook ga. 2)

Heer, als ik vermoeid en belast ben kom ik tot U, want U geeft mij rust. Ik neem Uw juk op mij en leer van U, want U bent zachtmoedig en nederig van hart, En ik zal rust vinden voor mijn ziel. 3)

U hebt mij immers altijd beschermd; bij U schuilde ik tegen de vijand. Laat mij toch altijd in Uw huis mogen blijven. Laat mij bij U mogen schuilen, veilig onder Uw vleugels. 4)

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: Vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Here, Die hemel en aarde gemaakte heeft. De Here is mijn beschermer; zoals mijn schaduw mij nooit verlaat, Blijft ook Hij altijd bij mij. 5)

  1. Psalm 91:1,2
  2. Psalm 91:9b-11
  3. Matt. 11:28-30*
  4. Psalm 61:3,4
  5. Psalm 121:1-2,

DPM

Reacties
 
 
 
 
HERE, Gij doorgrondt en kent mij;
Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie, HERE, Gij kent het volkomen;
Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij.
Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.
 
 
Waarheen zou ik gaan voor uw Geest,
waarheen vlieden voor uw aangezicht?
Steeg ik ten hemel – Gij zijt daar,
of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde – Gij zijt er;
nam ik vleugelen van de dageraad,
ging ik wonen aan het uiterste der zee,
10  ook daar zou uw hand mij geleiden,
uw rechterhand mij vastgrijpen.
11  Zeide ik: Duisternis moge mij overvallen,
dan is de nacht een licht om mij heen;
12  zelfs de duisternis verbergt niet voor U,
maar de nacht licht als de dag,
de duisternis is als het licht.
 
 
 
13  Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
14  Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;
mijn ziel weet dat zeer wel.
15  Mijn gebeente was voor U niet verholen,
toen ik in het verborgene gemaakt werd,
gewrocht in de diepten van het aardrijk;
16  uw ogen zagen mijn vormeloos begin;
in uw boek waren zij alle opgeschreven,
de dagen, die geformeerd zouden worden,
toen nog geen daarvan bestond.
17  Hoe kostelijk zijn mij uw gedachten, o God,
hoe overweldigend is haar getal.
18  Wilde ik ze tellen, zij zijn talrijker dan het zand;
als ik ontwaak, dan ben ik nog bij U.
 
 
19  O God, dat Gij toch de goddelozen ombracht
– gij, mannen des bloeds, wijkt van mij –
20  die arglistig tegen U spreken
en uw naam tot leugen gebruiken, uw tegenstanders.
21  Zou ik niet haten, HERE, wie U haten,
niet verafschuwen wie tegen U opstaan?
22  Ik haat hen met een volkomen haat,
tot vijanden zijn zij mij.
23  Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
24  zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.
 
Psalm 139
Reacties
 
 
 
 
 
De Bijbel vertelt ons dat toen Christus opsteeg naar de hemel Hij de bediening van Hoge Priester – voor een ieder die in geloof tot Hem komt – op zich nam. “doch Híj heeft, juist doordat Hij in eeuwigheid blijft, een priesterschap, dat op geen ander kan overgaan” (Hebreeën 7:24).
Jezus is onveranderlijk – Hij is altijd dezelfde, gisteren, vandaag en voor altijd. En zolang u leeft zal Hij uw Hoge Priester in de hemel zijn, die namens u tot de Vader gaat, en Hij zal uw Hoge Priester blijven totdat u naar huis gaat om bij Hem te zijn.
Onze Hoge Priester is gezeteld aan de rechterhand van de Vader, in de zetel van autoriteit: “wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen” (Hebreeën 8:1). Onze Hoge Priester heeft alle macht en autoriteit in Zijn bereik
Jezus is op dit moment in de aanwezigheid van de Vader om voorbede voor ons te doen. Hij confronteert onze aanklagers en zegt “Ik bestraf jou satan. Deze persoon is de Mijne omdat hij besprenkeld is met Mijn bloed. Hij is verzekerd in Mij en al zijn schulden zijn volledig betaald!”. Maar ik geloof dat er zelfs nog meer is wat we kunnen leren over de bediening van onze geweldige Hoge Priester.
Het was de taak en het voorrecht van de hoge priester in het Oude Testament om tot het Heilige der Heiligen in te gaan om het volk te zegenen. De Heer instrueerde Mozes: “Spreek tot Aäron en zijn zonen: Zó zult gij de Israëlieten zegenen: De HERE zegene u en behoede u; de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig; de HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede” (Numeri 6:23-26). Met andere woorden, nadat de hoge priester het bloed het Heilige der Heiligen heeft binnengebracht, en het besprenkeld heeft over de genadetroon en met het wierook heeft gezwaaid komt hij naar buiten om het volk onder ogen te komen en hen te zegenen.
Dit is de onveranderlijke bediening van onze Hoge Priester. Jezus zegt “Ik zal u met Mijn bloed bedekken. Ik zal voorbede voor u doen bij de Vader en ik zal naar buitenkomen om u te zegenen”.
Toen in het Oude Testament de priester deze zegening voor het volk uitsprak, was het niet slechts een wens voor hen. Hij zei niet “Ik wens u vrede toe, ik wens dat de Heer Zijn aangezicht over u uitstrekt”. Nee, de zegen werd kracht bijgezet door de volle kracht van God (zie Numeri 6:27).
Zo is het nu ook wanneer de Heere Jezus zegent, Hij wens ons niet alleen het goede toe. Hij spreekt de zegeningen uit met autoriteit – en het zal geschieden!
 
@David Wilkerson
 

Reacties
 
 
 
        Wij willen U ontmoeten         

Wij willen U ontmoeten,
U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.

Refrein:
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.

Mijn Jezus, ik aanbid U,
mijn lied verhoogt uw naam,
want U bent mijn bevrijder,
de sterke rots waarop ik sta.
Uw liefde vult mijn leven,
ik ben zo rijk door U.
Mijn dank wil ik nu geven
in een liefdeslied voor U.

(refrein)
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.

(refrein)
U bent Vader van de schepping,
de opgestane Heer.
U verdreef de donk're nacht,
toen uw dood nieuw leven bracht.
En U heeft uw volk bevrijd
door macht en majesteit,
Ik wil U volgen, Heer,
heel mijn leven, voor altijd.

Wij willen U ontmoeten, U eren in ons lied,
vol dank en vol aanbidding,
omdat U telkens weer voorziet.
Uw liefde vult ons leven,
wij zijn zo rijk door U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
De dank die wij U geven
is ons liefdeslied voor U.
(Opw.489)
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
 
 
'k Aanbid U, Jezus, om Uw wonden,
geslagen en vertrapt voor onze zonden,
weerloos, werd U zo zeer geschonden,
U hebt Uzelf daarin aan ons gebonden.

'k Aanbid U, Jezus, Die tot in het graf
Uzelf voor al ons falen gaf,
ons doodse leven nam U van ons af,
verzoende ons en droeg de straf.

Nu leg ik mij in alle rust in Uw genâ
waarin ik vrijuit voor mijn Rechter sta.
Ik geef mij over, wil mij toch verwarmen.

Mijn toekomst is het loflied van weleer,
dat 'k in de hemelen mijn Schepper eer;
Hij neemt ons zacht in open Vaderarmen.
 
Alie Holman
 
Lees meer...
 
 
 
Vader mijn God ik aanbid U!
Heel mijn hart is op U gericht
neem mijn leven in Uw hand
hoed mijn ziel en mijn verstand
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

Heilige Geest U mijn Trooster
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog!
Heer Uw waarheid maakt mij vrij
en Uw leven groeit in mij
oh,laat Uw vrede heersen in mijn hart!

Heer ik verlang zo naar meer van U!
vul mijn gedachten tot eer van U!
Jezus mijn Redder reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit
door Uw geest leg Uw kracht op mij
Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

Heilige geest U mijn Trooster
maak mij sterk hef mijn hoofd omhoog
Heer Uw waarheid maakt mij vrij
en Uw leven groeit in mij
oh laat Uw vrede heersen in mijn hart!

Heer ik verlang zo naar meer van U!
vul mijn gedachten tot eer van U!
Jezus mijn Redder reinigt u mijn ziel
en stort nieuw leven uit
door Uw geest leg Uw kracht op mij
Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!

(solo)

Jezus mijn redder reinigt U mijn ziel
en stort nieuw leven uit!
Door Uw Geest leg uw kracht op mij.
Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!
en stort nieuw leven uit
door Uw Geest leg uw kracht op mij.
Uw liefde die geneest
en laat Uw vrede heersen in mijn hart!(2x)
 
(Opw.)
 
 
Lees meer...
 
Ik Aanbid U

Ik aanbid U, Here mijn God
Ik aanbid U, Here mijn God
U bent een machtig Koning
Een machtig Koning
Woon in mijn hart

Ik aanbid U, Jezus mijn Heer
Ik aanbid U, Jezus mijn Heer
Uw naam is zoet als honing
Zo zoet als honing
Woon in mijn hart

Ik aanbid U, Heilige Geest
Ik aanbid U, Heilige Geest
O, maak in mij Uw woning
In mij Uw woning
Troon in mijn hart

Halleluja...

Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld

Lees meer...
 
 
 
 
Al wat ik ben,
leg ik in uw hand,
ik geef mijzelf volledig.
Mijn leven rust
in de palm van uw hand,
ik ben van U voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U.
Jezus, ik vertrouw op U.
En de reden dat ik leef,
de reden dat ik zing,
bent U alleen.

Zo wandel ik
heel dicht aan uw zij,
ook in mijn pijn
vertroost U mij.
En ik vertrouw
op wat U belooft,
uw woord staat vast
voor eeuwig.

Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.

Ik aanbid U, )
ik aanbid u, Heer. ) 4x

Ik vertrouw U, )
ik vertrouw op U. ) 2x

Jezus, ik geloof in U. )
Jezus, ik vertrouw op U. )
En de reden dat ik leef, ) 2x
de reden dat ik zing... )
bent U alleen.
 
(Opw.697)
 
Lees meer...
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
 
 
Ik ben een mooie vrouw van God
Ik ben bekwaam, intelligent en degelijke vrouw
Ik ben veel meer kostbaarder dan juwelen en mijn waarde is ver boven robijnen en parelen
Kracht en waardigheid zijn mijn kledij en mijn positie is sterk en veilig
Ik open mijn mijn mond met bekwaamheid en Goddelijke wijsheid

Het brood van luiheid, roddel, misnoegen en zelf-medelijden zal ik niet eten.
De schoonheid van de wereld is ijdel, maar mijn schoonheid komt van eerbiedige vreze des Heren.
Iedere dag zal ik mij op Zijn tegenwoordigheid concentreren wetende dat Gods genade voldoende is voor elke taak.

Ik geef alle teleurstellingen, angsten en misverstanden aan de Heer
Het vergetende hetgeen achter mij ligt
en leg af alle last en de zonde, die ons zo licht in weg staan
jaag ik naar het doel, om de hoogste prijs een vrouw van God te zijn.

Ik ben krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht
God, U bent mijn Vader en ik ben Uw dierbare dochter
Jezus U bent mijn Bruidegom en ik ben uw mooie bruid
Ik ben geschapen naar uw evenbeeld, gemaakt uit liefde
Ik ben een mooie vrouw van God!
 

Lees meer...
 
 
Jezus, naam boven alle naam,
geweldige Redder,
verheerlijkte Heer.
Immanuël, God is met ons,
grote Verlosser,
het Levende Woord.

(c) Scripture in Song / Universal Songs
Muziek: P. Cain. Tekst: N. Hearn
 
Lees meer...
 
 
 
 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
 
Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust,
van hem komt mijn redding.
3 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, nooit zal ik wankelen.
 

 
4 Hoe lang nog vallen jullie aan op één man
en bedreigen jullie hem met de dood?
Hij is als een muur die omvalt,
als een wal die op instorten staat.
 

 
5 Zij willen hem van zijn hoogte storten,
de leugen is hun lust en hun leven,
een zegenwens ligt op hun lippen,
maar in hun hart verbergt zich een vloek. sela
 
 
6 Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen,
van hem blijf ik alles verwachten.
7 Hij alleen is mijn rots en mijn redding,
mijn burcht, ik zal niet wankelen.
 
 
8 Bij God is mijn redding en eer,
mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God.
9 Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijde,
open voor hem uw hart,
God is onze schuilplaats.
 
 
Psalmen 62: 2-9
 


Lees meer...
 
Ata Tzuri (You Are My Rock)
Psalm 23

Ata tzuri (You are my rock)
Vi'yeshuati (and my salvation)
Ata hu shir levavi (You are the song of my heart)
You are my rock
You are my strength
You are the song of my heart
Though I walk through
the valley of the shadow of death
I will fear no evil, for You are with me
Goodness and mercy shall follow me
And I will dwell in the house of the Lord forever
Gam ki elech (though I walk)
B'gei tzalmavet , (in the valley of thre shadow of death)
Lo irah rah (I will fear no evil)
Ki Ata imadi (for You are with me)
Chesed v'tov yirdafuni (mercy and goodness shall follow me)
V'eshev b'veit Adonai l'olam (And I will dwell in the house of the Lord forever)

Words & Music by Karen Davis
Vertal
 
Ata tzuri (U bent mijn rots)
Vi'yeshuati (en mijn redding)
Ata HU shir levavi (U bent het lied van mijn hart)
U bent mijn rots
U bent mijn kracht
U bent het lied van mijn hart
Al ga ik door het dal van de schaduw van de dood
Ik zal geen kwaad vrezen, want Gij zijt bij mij
Goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd
Gam ki elech (al ga ik) B'gei tzalmavet,
(in de vallei van thre schaduw van de dood)
Lo Irah rah (ik vrees geen kwaad)
Ki Ata imadi (want Gij zijt bij mij)
Chesed v'tov yirdafuni (genade en goedheid zullen mij volgen)
V'eshev b'veit Adonai l'olam (En ik zal wonen in het huis van de Heer voor altijd)
 
 
 
Words & Music door Karen Davis
 
 
 
 
 
Lees meer...
 
 
 
 
Laat het huis gevuld zijn
 
Laat het huis gevuld zijn met wierrook van aan bidding
Laat het huis gevuld zijn met de wolk van mijn geest
Laat het huis gevuld zijn met het brood van eeuwig leven
Laat het huis gevuld zijn met mijn geur

Want ik wil komen met mijn geest
En doorwaaien heel het huis
Ik wil het maken tot een tempel
Waar ik woon
Laat mijn leven in je zijn
Ik maak je heilig, puur en rein
Ik laat het levend water stromen door je heen

Laat het huis gekleed zijn met kleden van fijn linnen
Laat het huis gekleed zijn met gerechtigheid en trouw
Laat het huis gekleurd zijn door het bloed van Uw Zoon Jezus
Laat het huis gereinigd zijn en schoon

Want U wilt komen met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
U wilt het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen

Heer wij roepen tot U
Kom opnieuw met Uw vuur
Wij verlangen naar echtheid
En leg het diep in ons hart

Heer wees welkom met Uw geest
En doorwaaien heel het huis
wil het maken tot een tempel
Waar U woont
Laat Uw leven in ons zijn
maak ons heilig, puur en rein
laat het levend water stromen door ons heen
 
Opw.
Lees meer...
 
Houd mij dicht bij U.
 
Houd mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mij leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer.

U alleen begrijpt
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mijn harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

Hou mij dicht bij U.
Laat me nooit meer gaan.
Voor u leg ik mijn leven neer.
Verlangend naar u vriendschap Heer

U alleen begrijpt.
Wat ik nodig heb.
U liefde die mij warmte geeft.
Als U mij in uw armen neemt.

Leid mij naar u hart.
Breng mij terug naar u.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.

U bent mijn doel.
U bent mij harts verlangen.
U bent mijn doel.
Houd mij heel dicht bij U.
Houd mij heel dicht bij U.
 
(Opw.)
Lees meer...
Prachtige God
 
Eindeloos, zo eindeloos, uw Liefde is zo groot.
Het kruis sprak Uw genade uit voor mij.
’t is nooit gezien en nooit gehoord,
door niemand echt beseft;
hoe prachtig en hoe liefdevol U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief.

Eindeloos, zo eindeloos, uw heerlijkheid verschijnt
en ieder kan Uw machtig werk nu zien.
De Grootsheid van Uw majesteit
maakt dat mijn hart weer zingt
hoe krachtig en hoe weergaloos U bent!

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

U liet mij opnieuw Uw wonderen zien,
U liefde veroverde mij. x2
Want niets op de wereld is ooit zo mooi als U.

Prachtige God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid. x2
Prachtige God, ik heb U lief.

Ik zing, ik zing voor U,
Ik zing, ik zing voor U, x2
Ik zing, ik zing voor U,
Prachtige God.

Prachtige God, ik zing. (Ik zing voor u)
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb U lief. (Ik hou van u)

Prachtige, God, ik zing.
Prachtige God, ik aanbid.
Prachtige God, ik heb u lief. (Ik heb u lief)
 
(Opw.)
 
 
Lees meer...
 
Take me
 
 
Hear you voice
A gentle whisper
Calls from deep within
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into Your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Hear you voice
A gentle whisper
Calls from deep within
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into Your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place


Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Let Your glory fill this place oh God oh God x3

Fill this place

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Ohhh Lord
The secret place
Wanna go there with you
The secret place
Ohh want you take me there Lord
The secret place
Place
The secret place
 
Planet Shakers
 
 
Lees meer...
 
The secret place - Lyrics
 
Hear you voice
A gentle whisper
Calls from deep within
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into Your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Hear you voice
A gentle whisper
Calls from deep within
On my knees my heart it crys out
I'm Longing to draw near
Hide me now under the shadow of Your wings
Lord into Your presence I will run

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place


Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Let Your glory fill this place oh God oh God x3

Fill this place

Take me away with you
I wanna be close to you
Take me away into the secret place

Take me into your arms
Here in your presence I belong
Take me away into the secret place

Ohhh Lord
The secret place
Wanna go there with you
The secret place
Ohh want you take me there Lord
The secret place
Place
The secret place
 
Planet Shakers
 
Lees meer...

 The Place lyrics

Take me there,
to the place I wanna know,
I wanna be where You are,
that's where I wanna go.

In that higher place,
that's where I wanna be,
in that secret place,
called the holy of holies.

Take me, take me,
take me, take me,
take me, take me.

The reason why I've set the atmosphere
is because I wanna be taken.

I wanna be taken to that higher place,
I wanna be taken to that secret place in You.

Chorus:
Take me there,
to that place I wanna know.
I wanna be where You are,
that's where I want to go.

In that higher place,
is where I want to be,
in that secret place,
called holy of holies.

Take me to a higher place,
oh Lord, that's where I want to be.

In that Holy place,
oh Lord, that's where I want to be.

To a higher place,
oh Lord, that's where I want to be.

In that secret place,
oh Lord, that's where I want to be.

Vamp 1:
Higher place, oh Lord.
Holy place, oh Lord.

Secret place, oh Lord.
Secret place, oh Lord.

Vamp 2:
Higher place.
Holy place.

Vamp 3:
Secret place.
Secret place.
(written by Cassandra Rush)
(recorded by Shekinah Glory Ministry)
Lees meer...

Secret Place Lyrics

This world sometimes seems cruel and cold
And pain doth pierce my very soul,
But there's a place ,a secret place,
A place where i can go.

Ooooooooooooooooohh.

A place of peace,
Where love abides,
Where justice reigns
And God resides,
There is a place,
A secret place,
A place where i can go,

For you shall hide me in your tabernacle
From the rain and storm
And even when my enemies persue me,
You'll keep me safe from harm,

And when my heart
Is filled with pain,
No peace it seems
Ill find again
I find that place
A secret place
A place where i can go

Choir:
For you shall hide me in your tabernacle
From the rain and storm
And even when my enemies persue me
You'll keep me safe from harm

There is safety, in your tabernacle
There is protection, in your tabernacle
There is security, in your tabernacle
There is sanctuary, in your tabernacle
Lord take me, to your tabernacle
I wanna go, to your tabernacle
Lord take me, to your tabernacle
Lord there you'll reign
Hide me-safely-in your-dwelling-place

There is a place
A secret place
A place where i can go
Ooooh a secret place
A dwelling place
I wanna go
I wanna go.

Karen Clark-sheard

Lees meer...

 
Tot aan die dag  
 
Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt en de doden zullen opstaan.
Ooit komt er een dag dag dat U terug komt op een wolk en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon. (2x)

Refrein:
Tot aan die dag wil ik weten wie U bent
Wil ik leven dicht bij U en mij geven in aanbidding. Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt en Uw woorden tot mij nemen als een kostbaar geschenk
Tot aan die dag

Ooit zal het zo zijn dat we leven in een stad, waar geen pijn en geen verdriet is.
Ooit zal het zo zijn als we komen in die stad, dat de vader onze tranen wist.

Refrein

Ik verlang zo naar die dag dat ik neerkniel aan uw voeten en ik u mag herkennen aan uw stem
als we samen hand in hand het hemels paradijs betreden, zal ik eeuwig mogen zijn waar u bent

Refrein 2x

Tot aan die dag
 
Opw.665
 
 
Lees meer...
 
The Potters Hand

(1e coupl.)
Beautiful Lord, wonderful Saviour
I know for sure all of my days are
Held in Your hand,
Crafted into Your perfect plan.

(2e coupl.)
You gently call me into Your presence
Guiding me by Your Holy Spirit
Teach me dear Lord
To live all of my life through Your eyes.

(Refrein)
I'm captured by Your Holy calling
Set me apart, I know You're drawing
Me to Yourself, lead me Lord I pray.

Take me, mold me, use me, fill me
I give my life to the Potter's hand
Call me, guide me, lead me, walk beside me
I give my life to the Potter's hand
 
 
Lees meer...
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl