Beautiful Place
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
Categorieën
-----------
 
  
 
 
 
                
  
 
 
 
 
 
              
 
        
 
 

Meer van Beloved Daughter:

    Afgesloten Hof

    Beautiful Place

    Beloved Court

    Beloved Daughter

    Beloved Garden

    Beloved Place

    Beloved Woman

    Bride of Christ

    Daughter of Christ

    Deserted Place

    Desolate Place

    God's garden

    Holy Place

    Hooglied

    Lonely PLace

    Lovely Garden

    Oase

    Resting Place

    Rose of Love

    Prince of Peace

    Schuilgrot

    Tuin van God

    Toevluchtsoord

    Vreugdebron

    Vredevorst

 

Laatste reacties

 

 

Het leven van Jezus

De geboorte van Jezus Ongeveer 2000 jaar geleden werd Jezus Christus geboren. Het klassieke kerstverhaal laat ons zien hoe Jezus geboren werd in een stal. Geen wieg was er voor Hem weggelegd, het enige dat gebruikt kon worden was een voederbak.

De jeugd van Jezus Over de jeugdjaren van Jezus is niet veel bekend. Eigenlijk spreekt de Bijbel nauwelijks over Hem tot Hij 30 jaar oud is. Het enige verhaal vertelt een gebeurtenis die Jezus meemaakt op twaalfjarige leeftijd. Jezus vertrekt samen met Zijn Vader en Moeder (Jozef en Maria) naar Jeruzalem om te offeren. Als Jozef en Maria weer willen vertrekken kunnen ze Jezus niet vinden in de drukte. Aangezien het druk is gaan ze ervan uit dat Jezus al voor hen uit is gegaan richting hun woonplaats. Als het avond geworden is kunnen zij Jezus niet vinden. Dan blijkt dat Jezus niet aanwezig is maar in Jeruzalem achter is gebleven. Als zij terug gaan om te zoeken vinden zij Jezus in de tempel. Hij sprak met de geestelijken in de tempel en deze waren allen verbaasd over de wijsheid van Jezus. Toen Maria vroeg aan Jezus waarom Hij zijn ouders zo bezorgd had gemaakt gaf Hij een opmerkelijk antwoord. “Wisten jullie dan niet dat ik met de dingen van Mijn Vader bezig moest zijn?” Later in het leven van Jezus krijgen we te zien wat Hij daarmee bedoelde.

De daden van Jezus Toen Jezus hier op aarde rondliep dacht het volk dat Jezus Israel zou bevrijden van de overheersing van de Romeinen. Terwijl de mensen dit dachten deed Jezus niets in die richting. Hij bond de strijd niet aan en pleegde zelf geen voorbereiding voor een eventuele opstand. Jezus deed anderen dingen. Hij genas blinden, doven, melaatsen, lammen en Hij wekte zelfs mensen op uit de dood.

De boodschap van Jezus Behalve veel wonderen sprak Jezus veel tot het volk. Een van de onderwerpen die Hij vaak besprak was het Koninkrijk van God. Dit Koninkrijk was geen aards koninkrijk met een aardse koning, maar een koninkrijk van een heel andere orde. In dit koninkrijk zijn niet de sterken belangrijk maar zijn de armen en de nederigen de belangrijkste.

De vijanden van Jezus Vreemd genoeg kreeg Jezus tijdens Zijn leven behoorlijk wat vijanden. Op het eerste gezicht zou je misschien zeggen dat Hij het met de Romeinen aan de stok kreeg, maar dat gebeurde eigenlijk niet. De grootste tegenstanders van Jezus kwamen uit Zijn eigen volk. De mensen die de Bijbel (het Oude Testament) bestudeerde geloofden niet dat Jezus de Verlosser was. Het grootste probleem vonden zij dat Jezus van Zichzelf zei dat Hij God zelf was. Dit was is de ogen van de Bijbelgeleerden (Schriftgeleerden, farizeeën en sadduceeën) regelrechte godslastering. Het duurde niet lang voor ze plannen beraamden om Jezus te doden…

De dood van Jezus Een van de meest indrukwekkende momenten in het leven van Jezus is zijn kruisiging. Hoewel Jezus veel aanhangers had en populair was bij het volk kwam er toch een einde aan Zijn leven. Gedurende de jaren dat Jezus preekte en wonderen deed groeide de haat bij de geestelijke leiders steeds sterker. In de Bijbel lezen we dan ook dat ze op een gegeven moment besluiten om Jezus te doden. Alleen moesten ze nu nog het goede moment afwachten. Met het Pascha werd Hij overgeleverd aan de Romeinen waarna Hij gekruisigd werd. Door te sterven als de Zoon van God nam Hij de straf van de zonden van de wereld op Zich. Hij ging de strijd aan en heeft deze ook gewonnen. Het kruis was niet het einde van Jezus’ leven. Er kwam een vervolg. Hij stond na drie dagen weer op uit de dood. De overwinning was behaald.

De opstanding van Jezus Hij had het al gezegd dat Hij het zou doen. Opstaan uit de dood. Zijn discipelen hadden er zelfs geen rekening mee gehouden. Ze herinnerde zich de woorden van Jezus pas toen Zijn graf leeg was. Jezus overwon de dood door deze te verslaan. Hoewel er aan Zijn opstanding getwijfeld wordt blijft overeind staan dat Hij daadwerkelijk opstond uit de dood. Juist dit gegeven is het fundament van het christelijke geloof.

De toekomst met Jezus Jezus bleef na Zijn opstanding uit de dood niet op aarde. Na 40 dagen ging Hij terug naar Zijn Vader in de hemel. Na tien dagen kwam de Heilige Geest als Trooster. Op deze manier kan God in mensen wonen. Jezus blijft overigens niet weg. Op een tijd, die alleen de Vader kent, komt Hij terug om voor eeuwig bij Zijn volgelingen te zijn. Dan zal er altijd vrede zijn.
 
Reacties

 

Romantic photo r193-1.gif

 

Ik heb zojuist mijn leven aan Jezus toevertrouwd … wat nu?

Gefeliciteerd! Jij hebt een levensveranderende beslissing genomen! Misschien vraag je je nu af, ”Wat nu? Hoe begin ik mijn reis met God?” De vijf stappen hieronder zullen je aanwijzingen geven vanuit de Bijbel. Wanneer je vragen hebt over jouw reis, bezoek alsjeblieft de site http://www.gotquestions.org/Nederlands.

1. Zorg ervoor dat je het begrip “Verlossing” begrijpt. 1 Johannes 5:13 verteld ons:”ik schrijf deze dingen aan jullie die geloven in de naam van de Zoon van God zodat jullie zullen weten dat jullie het eeuwige leven hebben.” God wil dat we de verlossing begrijpen. God wil dat wij de zekerheid hebben dat we zeker weten dat we verlost of gered zijn. Vandaar nog even in het kort de punten waar de verlossing uit bestaat:- We hebben allemaal gezondigd. We hebben allemaal dingen gedaan die God niet behagen (Romeinen 3:23). Vanwege onze zonden verdienen we het om gestraft te worden met eeuwige afscheiding van God (Romeinen 6:23). Jezus stierf aan het kruis om de schuld te betalen voor onze zonden (Romeinen 5:8; 2 Corinthiërs 5:21). Jezus is in onze plaats gestorven, en daarmee nam hij de straf op zich die wij verdienen. Zijn opstanding bewijst dat Jezus’ dood genoeg was en is om voor onze zonden te betalen. God schenkt ons vergeving en verlossing van onze zonden aan allen die hun vertrouwen in Jezus stellen – vertrouwend dat Zijn dood voor onze zonden betaalt (Johannes 3:16); Romeinen 5:1; Romeinen 8:1). Dat is de boodschap van de verlossing! Als jij je vertrouwen in Jezus Christus als jouw Verlosser hebt geplaatst ben je gered! Al jouw zonden zijn vergeven en God belooft dat hij jou nooit zal loslaten of in de steek zal laten (Romeinen 8:38-39; Matteüs 28:80). Onthoud, jouw verlossing is veilig in Jezus Christus (Johannes 10:28-29). Als jij enkel Jezus vertrouwt als jouw Verlosser, dan kun je er zeker van zijn dat jij de eeuwigheid met God in de Hemel zult doorbrengen. 2. Vindt een goede kerk die de Bijbel onderwijst. Denk niet aan de kerk als een gebouw. De kerk is de mensen. Het is heel belangrijk dat gelovigen in Jezus Christus vriendschappelijke en spirituele omgang hebben met elkaar. Dat is één van de hoofd-doelen van een kerk. Nu jij je vertrouwen in Jezus Christus hebt geplaatst moedigen we je ten zeerste aan om een Bijbelgelovende Kerk in jouw omgeving te zoeken en met de voorganger te spreken. Laat hem weten over jouw nieuwe geloof in Jezus Christus. Een tweede doel van een kerk is om de Bijbel te onderwijzen. Jij kunt leren hoe jij God’s instructies in jouw leven kunt toepassen. Het begrijpen van de Bijbel is de sleutel naar een succesvol en krachtig Christelijk leven. 2 Timoteüs 3:16-17 zegt:”Al de Boeken zijn door inspiratie van God geschreven en zijn nuttig om ons de waarheid te leren en ons te wijzen op wat er aan ons leven en geloof nog mankeert; ze zetten ons leven op orde en helpen om in te zien wat juist en goed is. Zo maakt God ons klaar, opdat Hij ons voor alle goed werk kan gebruiken.” Een derde doel van de kerk is het hebben van een Eredienst. In een Eredienst bedanken we God (meestal met gezang en muziek) voor alles wat hij voor ons heeft gedaan (en doet)! God heeft ons gered. God houdt van ons. God zorgt voor ons. God leidt ons en wijst ons de juiste weg. Hoe kunnen we hem niet bedanken? God is heilig, rechtschapen, liefhebbend, barmhartig en vol van genade. Openbaringen 4:11 verklaart,”Here, onze God, U bent alle lof, eer en macht waard, omdat U alles gemaakt hebt. Alles is ontstaan en gemaakt, omdat U het wilde.” 3. Trek elke dag tijd uit om op God te focussen. Het is heel belangrijk voor ons om elke dag tijd door te brengen waarin we ons op God concentreren. Sommige mensen noemen dit een “stilte tijd”. Andere noemen het “toewijding”, omdat het een tijd is waarin wij ons toewijden aan God. Sommige hebben die speciale tijd s’morgens, terwijl anderen de voorkeur geven aan de avond. Het geeft niet wat jij deze tijd noemt of wanneer je het doet. Wat wel belangrijk is, is dat je regelmatig tijd doorbrengt met God. En hoe geven we deze tijd met God vorm? Gebed. Gebed is simpelweg praten met God. Praat met God over al je zorgen en je problemen. Vraag God om je wijsheid en begeleiding te geven. Vraag God om in je behoeften te voorzien. Vertel God hoe veel jij van Hem houdt en hoeveel je waardeert wat Hij allemaal doet voor jou. Dat is waar het om gaat in gebed. Bijbel lezen. Behalve dat de Bijbel je in de kerk onderwezen wordt, op zondagschool en/of in Bijbel studies, is het belangrijk dat je zelf ook de Bijbel leest. De Bijbel bevat alles wat je moet weten om een succesvol Christelijk leven te leiden. Het bevat God’s begeleiding in hoe je wijze beslissingen maakt, hoe je weet wat God’s wil is, hoe je anderen hulp kunt verlenen, en hoe je geestelijk groeit. De Bijbel is God’s Woord aan ons. De Bijbel is uiteindelijk God’s Instructie Handboek over hoe we ons leven leiden op een manier die Hem behaagt en ons genoegdoening geeft. 4. Ontwikkel relaties met mensen die je geestelijk kunnen helpen. 1 Corinthiërs 15:33 vertelt ons:”Maar laat u niets wijsmaken. Slechte vrienden bederven goede zeden.” De Bijbel staat vol met waarschuwingen over de invloed die “slechte” mensen op ons kunnen hebben. Tijd doorbrengen met mensen die zich bezighouden met zondige activiteiten zullen ons in de verleiding brengen mee te doen. “Waar je mee om gaat wordt je mee besmet”. Dat is waarom het zo belangrijk is om jezelf te omgeven met andere mensen die de Heer liefhebben en aan hem zijn toegewijd. Probeer één of twee vrienden te vinden, misschien in jouw kerk, die je kunnen helpen en aanmoedigen (Hebreeën 3:13; 1-:24). Vraag jouw vrienden om je verantwoordelijk te houden voor je “stilte tijd”, je activiteiten, en levenswandel met God. Vraag of je hetzelfde voor hen kunt doen. Dit betekent niet dat je al je vrienden die de Here Jezus niet als hun Verlosser zien moet opgeven. Blijf hun vriend en houdt van ze. Laat hen gewoonweg weten dat Jezus jouw leven veranderd heeft en dat je sommige dingen niet meer wilt doen die je eerst wel deed. Vraag God om je gelegenheden te geven waarop je Jezus kunt delen met je vrienden. 5. Laat je dopen. Veel mensen begrijpen dopen verkeerd. Het woord “dopen” betekent onderdompelen in water. Dopen is de Bijbelse manier om in het openbaar je nieuwe geloof in Jezus te belijden en jouw verbintenis om hem te volgen. De beweging van onder water gedompeld worden symboliseert begraven worden met Christus. De beweging van weer boven water komen symboliseert Christus’ opstanding. Gedoopt worden is jezelf identificeren met Jezus’ dood, begrafenis, en opstanding (Romeinen 6:3-4). De doop is niet wat je redt. De doop wast niet je zonden weg. De doop is gewoonweg een stap van gehoorzaamheid, een openbare belijdenis van je geloof in Christus alleen als je Verlosser. De doop is belangrijk omdat het een stap van gehoorzaamheid is – in het openbaar je geloof in Christus belijden en je verbintenis met Hem. Als je klaar bent om gedoopt te worden moet je met je voorganger spreken.

Reacties
 
 
 
 
Romantic photo r211.gif
 
 
 
 
 
God's doel voor ons is vrede en rust
 
door dutchdw op 17-05-2011

 
God's ultieme doel voor al Zijn kinderen is een leven in overvloed. Hij heeft nooit de bedoeling gehad dat wij ons tijdens ons leven moeten focussen op onze zonden en mislukkingen. Het goede nieuws is dat we een God van absolute liefde dienen – een God van genade die ernaar verlangt om Zijn geliefden naar een plaats te brengen die boven alle verwarring staat. Maar we kunnen die plaats niet innemen, gezeten met Christus in de hemelse gewesten, totdat we ons volledig geïdentificeerd hebben met Zijn dood en opstanding.

Er kan geen doorbraak zijn naar een opstandingsleven zonder de dood aan het kruis ervaren te hebben. De Heilige Geest heeft in ons de kennis gelegd dat we nooit écht kunnen leven totdat we werkelijk sterven. We lijken te weten dat we een afspraak met de dood hebben, een bestemming gerelateerd aan het kruis van Christus.

Kijk eens goed naar waar we zijn, met al onze angsten, leegtes, eenzaamheid, mislukkingen en onze compromissen met zonde. Bedenk uzelf eens hoe weinig wij van de door God beloofde vrede werkelijk bezitten. We schieten enorm tekort in het licht van wat we weten wat een overwinnende Christen zou moeten zijn, maar we weten dat Gods Woord duidelijk spreek over overwinning, vrede en vrijheid van de heerschappij van zonde. We hebben enkelen gezien die zijn doorgebroken naar dat prachtige leven van zekerheid en zouden hen willen vragen: Hoe ben jij op die plaats van overwinning uitgekomen? Om ons daarna af te vragen hoe wij ook kunnen doorbreken naar die plaats.

De Heilige Geest moet ons naar het kruis brengen en ons oog in oog brengen met de realiteit van het sterven aan de wereld en zonde. Vanaf het moment dat we de Heer ijverig gaan zoeken met een verlangen om in alles onder Zijn heerschappij te leven, dan zullen wij onweerstaanbaar aangetrokken worden door de Geest. We zullen naar het eind van ons eigen kunnen gebracht worden, volledig gestript, verzwakt en zonder enig vertrouwen in ons vlees.

Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest Zijn gemeente terugbrengt naar de glorieuze waarheiden van het jezelf identificeren met Christus in Zijn dood, Zijn opstanding en Zijn opstandingsleven. De dood kan beangstigend zijn, en al helemaal als u niet de glorie kunt zien die aan de andere kant ligt. Maar Hij verzekert ons van Zijn oneindige liefde, ongeacht al ons falen, en Hij geeft ons vrede en de vreugde en hoop van Zijn opstandingsleven.

David Wilkerson
 
 
Reacties

 

 

Bride photo ma43-7.gif

 

God strijdt als jij rust

De HEER zal voor u strijden, u hoeft zelf niets te doen. Exodus 14:14 Als God leidt, komt alles dan goed? Jazeker! Zolang je op Hem vertrouwt. Hem het werk laat doen. Niet op de omstandigheden afgaat. Of zelf gaat ploeteren. De Israëlieten voelen zich in het nauw gedreven. Vóór hen ligt het water van de Rietzee als een onneembaar obstakel. Achter hen doemt het leger van de farao op als een levensgevaarlijke bedreiging. En dat terwijl God hen zo geweldig zou leiden! Ze beginnen te mopperen. Ze verlangen naar rust. De rust van Egypte, van de slavernij. Schijnrust dus. Schijnveiligheid. Schijnzekerheid. Mozes moet hen geruststellen. Hij wijst hen op de God die er voor hen zal zijn. Nu komt het aan op vertrouwen. Op geloofsrust. ‘Wees niet bang, wacht rustig af. Dan zult u zien hoe de HEER vandaag voor u de overwinning behaalt’ (Ex. 14:13).
 
Telkens opnieuw is dat de vraag: ga je zelf doen wat God heeft beloofd? Zwoegen voor je rust? Werken voor een beloning? Strijden voor de overwinning? Of geloof je werkelijk in Gods genade, zijn onverdiende gunst? Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht (Ef. 6:10). Lijkt het alsof je tegen obstakels aanloopt? Doemen er schijnbaar bedreigingen op? Laat je niet misleiden, gebruik je geloofsoog. Je bent al overwinnaar. Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken? (Rom. 8:31-32). Blijf dus in de rust. Wacht op Hem. Hij zal het doen.
 
door Willem de Vink
 
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl